Skip to main content

Faculty Bio

Wu, Dan, 2010

Wu, Dan, 2010

Position
Xi'an International Studies University, Xi'an, Shaanxi Province, China

Contact
Email: dwu@clemson.edu

Education
Ph.D. in Rhetorics, Communication, and Information Design, Clemson University (2010); M.A. in Scientific & Technical Communication, Bowling Green State University; B.A. in English Language & Culture, Xi'an International Studies University, Xi'an, China